فاز 2


 

فاز2

 خط 3 کنسانتره سنگ آهن با پیشرفت فیزیکی 48 درصد و راه اندازی تا پایان بهمن ماه 1398 

خط 1 گندله سازی با پیشرفت فیزیکی 98 درصد و بهره برداری در پایان شهریور ماه 1398 

خط 4 و 5 کنسانتره سنگ آهن  در مراحل پایانی مطالعات فنی می باشد.

خط 2 گندله با ظرفیت 5 میلیون تن در سال یا دیدگاه تولید داخلی و بومی سازی