شماره های تماس (داخلی)


قسمت

شماره تماس

دفتر مدیر عامل

1450

معاونت مالی

1502

مدیریت امور مالی

1506

معاونت توسعه و مهندسی

1134

مدیریت فنی مهندسی و کنترل پروژه

9026

مدیریت پروژه بومی سازی

1136

معاونت بهره برداری

6603

مدیریت فرآوری

6020

مدیریت پروژه گندله

9001

مدیریت انرژی

6090

مدیریت معدن

7000

مدیریت پروژه خردایش و فرآوری

8000

معاونت بارزگانی

1333

معاونت اداری و پشتیبانی

1460

مدیریت امور عمرانی و زیر ساخت

6142

مدیریت امور رفاهی و خدمات

6650

مدیریت انبار ها و سفارشات

9200

مدیریت حمل و نقل

6040

مدیریت توسعه منابع انسانی

6500

مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

6180

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

1229

مدیریت فناوری و اطلاعات

1216

مدیریت آزمایشگاه

9100

مدیریت برنامه ریزی بودجه و سیستم ها

6120

مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید

6560

مدیریت حوزه مدیر عامل

1420