بازدید رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی از غرفه گهر زمین


*دکتر بهرام شکوری؛ رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی و رییس انجمن مس ایران با حضور در هشتمین همایش و نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران که 15 مهرماه برگزار شد،  از غرفه شرکت گهر زمین بازدید نمود.